Dodano towar do koszyka. Kontynuuj zakupy lub zobacz zawartość koszyka.
Zawartość koszyka
Przelicz
Wartość: 0,00
Dicoflor vichy dercos szamponvichy liftactiv collagen specialist krem na noc 50krem do twarzy nuxeaspirinFlebinec Plusemotopic krem barierowyfibraxine

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: amica-apteka.pl (zwanej dalej Stroną) prowadzona jest przez: FARMIA Sp. jawna wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000335724, NIP: 1251532255, REGON 141862034; adres poczty elektronicznej: amica-apteka@farmia.pl, zwaną dalej Apteką.
 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem Strony odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Aptece. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

INFORMACJE O PORTALU

 1. W ramach Strony udostępniana jest Platforma Zamówieniowo - Sprzedażowa (dalej: "PZS"), a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.
 2. Korzystanie z treści zawartych na Stronie nie wymaga rejestracji.
 3. Warunkiem niezbędnym dla skorzystania z PZS, a tym samym do dokonywania zakupów w Aptece jest dokonanie rejestracji. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie wybrać zakładkę "Zarejestruj", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Aptekę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie lub RODO. Niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Aptece oraz korzystania przez Klienta z usługi newsletter.

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript (np. InternetExplorer, Firefox, Opera, Safari). Przeglądarka powinna akceptować także pliki "cookies".
 2. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Strony, i jest określone w Polityce Prywatności Strony.

 

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest FARMIA Sp. jawna, Al. Jana Pawła II 1A 05-250 Radzymin
 2. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych opisano szczegółowo w Polityce Prywatności

 

OFERTA

 1. Umowy kupna - sprzedaży zawierane pomiędzy Klientem a Apteką dotyczą sprzedaży produktów (np. wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, sprzętu medycznego i innych) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych oraz posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawa.

 

PRODUKTY

 1. Zgodnie z przepisami prawa polskiego Apteka oferuje w sprzedaży wysyłkowej jedynie leki bez recepty (OTC - Over The Counter), kosmetyki i wyroby medyczne, a nie prowadzi sprzedaży tą drogą leków na receptę.
 2. Apteka prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi. W związku z powyższym wprowadzono ograniczenie w sprzedaży oferowanych artykułów, ustalając limit 20 jednostek produktu dla jednego zamówienia.
 3. Apteka gwarantuje, że oferowane produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane są w warunkach określonych przepisami, gwarantujących zachowanie wszelkich norm jakościowych zgodnie z wymogami stawianymi przez odpowiednie inspektoraty i producentów.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Aptekę mają aktualną datę ważności oraz są przygotowane do wysyłki i zapakowane w bezpieczny sposób. Data ważności wysłanych produktów nie jest krótsza niż 3 miesiące, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 5. Opisy produktów znajdujące się na Stronie mają formę skróconą, pochodzą od producentów i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Informacje podane w opisach produktów nie są zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
 6. Oferowane produkty mogą odbiegać wyglądem opakowania od zdjęć zamieszczonych na Stronie. Może to być wynikiem zmiany opakowania przez producenta lub niedoskonałości zdjęć.

 

CENY

 1. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Apteki są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Do danego zamówienia wiążąca dla obu stron jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury jest wskazanie przez Klienta w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP, ew. REGON w przypadku firm, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
 5. Ceny produktów na Stronie oraz organizowane akcje promocyjne i wyprzedaże mogą się różnić od oferty stacjonarnych aptek ogólnodostępnych sieci "Apteka AMICA".

 

TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

 1. Korzystając z możliwości oferowanych przez Stronę, Klient może zasięgać bezpłatnych porad udzielanych przez wykwalifikowany personel farmaceutyczny.
 2. Wszelkie informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Klient kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Strony działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Klient zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

 

NEWSLETTER

 1. Newsletter jest usługą dodatkową, nieodpłatną. Klient Apteki ma możliwość zapisania się na liście "Newsletter" i w każdej chwili wypisania się z w/w listy.
 2. Klienci dokonujący subskrypcji "Newsletter" będą informowani poprzez pocztę e-mail o zmianach w asortymencie Apteki - nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Strony, a także będą otrzymywali materiały informacyjne i marketingowe z zakresu ochrony zdrowia.

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawą do realizacji zakupów w Aptece jest prawo polskie i unijne:
  - Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002r. nr 144, poz. 1204)
  - Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001r.  nr 126, poz. 1381)
 2. Apteka realizuje zamówienia na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub przez spółki tych osób, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, poszanowaniem dóbr osobistych i dobrymi obyczajami.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień odbywa się przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez wybór artykułów z oferty Apteki oraz wypełnienie formularza zamówień dostępnego na Stronie.
 2. Dane niezbędne do realizacji zamówienia powinny zostać wypełnione przez Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Klient wypełniając formularz zamówienia dokonuje jednorazowego wyboru:
  - zamawianego towaru
  - adresu dostawy,
  - danych na jakie ma być wystawiona faktura,
  - sposobu dostawy,
  - sposobu płatności,
  - adresu email na jaki mają być wysyłane powiadomienia o etapach realizacji zamówienia,
  - numeru telefonu pod jakim możliwy jest kontakt z Klientem,
  oraz ma możliwość wpisania swojgo komentarza/uwag do zamówienia.
 4. Wypełnienie formularza zamówienia i wybór funkcji "Zamawiam i płacę" na stronie Apteki oznacza akceptację regulaminu i jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie, które zostało złożone, może zostać edytowane pod względem adresu dostawy i formy płatności przez pracownika Biura Obsługi Klienta, z którym można skontaktować się pod nr telefonu: 22 760 09 90.
 5. Klient każdorazowo otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest nadany mu automatycznie wygenerowany numer, który jest wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie zamówienia.
 7. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  - formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych
  - produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia przez Klienta
  - istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego
  - zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze
  - zamówienie nie zostało opłacone lub/i potwierdzone przez okres 5 dni od daty złożenia
  - zamówienie zostało złożone przez Klienta, który nie wywiązał się z poprzednich umów kupna - sprzedaży z Apteką
  - zamówiony produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest już dostępny w sprzedaży w zaoferowanych parametrach
  - farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.)
 8. W przypadku anulowania zamówienia zwrot wniesionej przez Klienta opłaty następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, płatności poprzez Przelewy24 - zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą opłacony był towar.
 9. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł realizujemy jedynie z opcją tradycyjnego przelewu na konto przed wysyłką towaru.

 PŁATNOŚCI

 1. Metodę płatności wybiera Klient w momencie składania zamówienia wypełniając formularz.
 2. Klient uiszcza na konto bankowe Apteki kwotę równą sumie kosztów zamówionych towarów i kosztu dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na Stronie. W przypadku, gdy zamówienie mieści się w odpowiednich kryteriach wartości podanych na Stronie, koszt przesyłki pokrywa Apteka.
 3. Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową w terminie do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia (nie dotyczy zamówień z płatnością "za pobraniem" w przypadku których, płatność zostaje pobrana w momencie dostawy). W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie (3 dni), zamówienie zostaje anulowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:
  - gotówką przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem - zapłata pracownikowi firmy kurierskiej/Poczty Polskiej dostarczającemu paczkę lub dokonanie wpłaty w paczkomacie. Usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Polski
  - szybkim przelewem internetowym lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego
 5. Przy płatności szybkim przelewem internetowym lub przelewem tradycyjnym w jego tytule należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, który został wysłany do Klienta drogą mailową jako potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 7. Zwroty pieniędzy za brakujące produkty, nadpłaty lub inne należności podlegające zwrotowi Klientom Apteki, a nie będące skutkiem reklamacji lub odstąpienia od umowy są wypłacane w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania paczki do Klienta. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, płatności poprzez Przelewy24 - zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą opłacony był towar.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Jako zrealizowanie zamówienia rozumiemy przygotowanie paczki przez Aptekę i przekazanie jej pracownikowi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub przygotowanie zamówionych produktów do odbioru w aptece ogólnodostępnej AMICA realizującej zamówienie Klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od:
  • daty wpływu przelewu na konto Apteki w przypadku przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu internetowego,
  • złożenia zamówienia - w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
   Do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki, który nie jest zależny od Apteki.
 3. Czas realizacji i wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności produktu. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów. W przypadku zaistnienia braku którejś z pozycji zamówienia, apteka dokłada wszelkich starań, aby sprowadzić brakujące pozycje z hurtownii farmaceutycznej i zrealizować zamówienie w możliwie jak najszybszym termine. W momencie, gdy pojawią się trudności z domówieniem brakującej pozycji, pracownik Biura Obsługi Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o trudnościach i potwierdzić wolę realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 są kierowane do realizacji tego samego dnia roboczego. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 są kierowane do realizacji na następny dzień roboczy. Od momentu przekazania zamówienia do realizacji, Apteka zobowiązana jest do skompletowania oraz nadania i wysłania zamówienia, co następuje z reguły do 48 godzin (nie później niż 5 dni roboczych lub w przypadku zamówień z odbiorem osobistym - nie później niż 8 dni roboczych).
 5. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym informujemy, że zamówienia złożone i opłacone po godzinie 9:00 zostaną zrealizowane i wysłane do wybranej apteki przy następnej planowanej trasie dostaw zgodnie z harmonogramem dostaw.


WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówione przez Klienta produkty Apteka wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost oraz za pośrednictwem usługi Orlen Paczka bądź przekazuje do odbioru we wskazanej przez Klienta aptece ogólnodostępnej AMICA.
 2. Punkt apteczny prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi z wyłączeniem postaci leku w ampułkach, produktów leczniczych należących do grupy leków bardzo silnie działających, psychotropowych i narkotycznych (zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008 r.). Zamówienie na wyżej wymienione produkty nie będzie realizowane przez punkt apteczny AMICA Słupno. Obsługa Apteki skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innej formy realizacji zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia z odbiorem osobistym we wskazanej aptece może się wydłużyć z powodów logistycznych nawet do 8 dni roboczych. Zamówienia złożone przez Klientów z odbiorem we wskazanej aptece, są kompletowane i realizowane w Aptece AMICA Wołomin Al. Niepodległości 2/5, a następnie dostarczane do wskazanych placówek zgodnie z zamieszczonym na stronie harmonogramem dostaw. W związku z tym, przy niefortunnym ułożeniu terminów złożenia zamówienia oraz dostaw do wskazanej apteki, może nastąpić wspomniane wydłużenie terminu realizacji. Klient jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie realizacji złożonego zamówienia.
 4. Odbiór osobisty zamówionych produktów w aptece ogólnodostępnej AMICA wybranej przez Klienta powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu uzyskania z Apteki potwierdzenia zrealizowania zamówienia. Po odbiór zamówień należy się zgłaszać po otrzymaniu informacji drogą mailową o zamówieniu gotowym do odbioru.
 5. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku.
 6. Przesyłki wysyłane przez Aptekę za pośrednictwem Pocztex Kurier 48 przekazywane są przewoźnikowi w poniedziałki, środy oraz piątki. Standardowy czas dostarczenia tego rodzaju przesyłki na terenie Polski to od 1 do 2 dni roboczych.
 7. Towar wysłany za pośrednictwem Paczkomatów InPost z reguły zostaje doręczony do wybranego przez Klienta Paczkomatu następnego dnia po dniu nadania. W okresie letnim, gdy temperatura powietrza przekracza 20 stopni oraz zimą gdy temperatura utrzymuje się poniżej 0 stopni Celsjusza nie wysyłamy przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 8. Standardowy czas dostarczenia przesyłki nadanej za pośrednictwem usługi Orlen Paczka to 1-2 dni robocze. Wyboru punktu odbiorczego dokonuje się podczas składania zamówienia. Aby odebrać przesyłkę w wybranym punkcie należy przygotować numer przesyłki oraz kod otrzymany drogą SMS-ową.
 9. W przypadku zakupu produktów leczniczych (leków) Klient upoważnia pracownika firmy kurierskiej lub osobę trzecią do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz Klienta leków zamówionych z Apteki. Klient upoważnia w/w osoby do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie oraz bierze pełną odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych po ich odbiorze, wiedząc że przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów leczniczych.
 10. Apteka bierze pełną odpowiedzialność za pomyłki podczas realizacji zamówienia, tj. błędne produkty w wysłanym zamówieniu bądź brakujące pozycje w zamówieniu. W takich sytuacjach Apteka wszczyna postępowanie reklamacyjne i uzgadnia z Klientem warunki zwrotu wpłaconej kwoty bądź ponownej wysyłki zamówienia lub jego części.
 11. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmy kurierskie. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej czy też innych pomyłek wynikających z winy firmy kurierskiej, Apteka natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne. Odszkodowanie za przesyłkę wypłacane jest Klientowi po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Aptekę.
 12. Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania (art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr45, poz. 271 z późn. zm.)). W przypadku występowania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur powietrza, zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu dostawy tych produktów lub odmowę realizacji zamówienia.


PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Apteka dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej przykrej sytuacji.
 2. Apteka zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części, wynikającego z incydentalnej niezgodności stanów magazynowych lub incydentalnym uszkodzeniu produktu. W takiej sytuacji:
  • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części (Apteka zrealizuje pozostałą część zamówienia, a za brakujący towar zwróci Klientowi należność);
  • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości (Apteka anuluje zamówienie i zwróci Klientowi pełną należność);
  • Klient w porozumieniu z apteką może wyznaczyć nowy termin realizacji zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy
  • Klient może dochodzić swoich praw wynikających z umowy (w szczególności jej wykonania).
 3. W przypadku wydania niewłaściwej ilości lub/i dawki produktu, wydania produktów niezamówionych lub wadliwości produktu Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub złożyć reklamację bezpośrednio w aptece, w której dokonał zakupu i ustalić warunki zwrotu.
 4. Przed złożeniem reklamacji dotyczącej zakupu w aptece internetowej prosimy o sprecyzowanie czy powołują się Państwo na gwarancję producenta czy niezgodność towaru z umową.
 5. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 6. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Apteka AMICA Wołomin Al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 7. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 3 maja 2015r. zakup leków OTC w aptece internetowej nie podlega ustawie o prawach konsumenta, a więc pacjentowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny. Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania z apteki lub jego sfałszowania. Przepisy te stosuje się także w sytuacji, gdy Klient nabędzie produkt leczniczy w aptece stacjonarnej.
 8. Reklamacje są przyjmowane przez Aptekę w terminie 15 dni od momentu otrzymania zamówienia przez Klienta*.
 9. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury reklamacyjnej:
  • Prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego, które powinno określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Apteki na adres: reklamacje@farmia.pl lub Apteka AMICA Wołomin Al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin.
  • Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Apteka AMICA Wołomin, Al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin. Prosimy, aby towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.
  • Produkty niezgodne z zamówieniem, po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta należy odesłać na adres Apteka AMICA Wołomin, Al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin. Apteka zobowiązuje się do ponownej wysyłki na własny koszt produktu zgodnego z zamówieniem natychmiast po otrzymaniu niewłaściwego produktu i stwierdzeniu, że odesłany produkt nie nosi śladów użytkowania.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego.
 11. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem Apteka dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.
 12. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną w ciągu 7 dni dokonamy naprawy lub wymiany towaru albo zwrócimy jego wartość na konto przez Państwa wskazane.
 13. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Klienta, Apteka nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt Klienta.
 14. Jeżeli w ciągu 14 dni Apteka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.
 15. W sytuacji gdy przesyłka z zamówieniem która została wysłana, zostanie zwrócona do Apteki (np. w wyniku nieodebrania przesyłki od kuriera), zwrot należności za zamówienie następuje bez poniesionych przez Klienta kosztów wysyłki.

 
* Zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U 2000, nr 22 poz. 271).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści publikowane na Stronie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.
 2. Wszystkie użyte na Stronie nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych i kosmetycznych.
 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na Stronie kierowanej przez Aptekę do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Apteka zobowiązuje się do prowadzenia infolinii dla Klientów pod numerem telefonu 22 760 09 90 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość (po uprzednim poinformowaniu użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) wycofania lub modyfikacji określonych usług Strony z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Strony) oraz prawo zmiany oferty PZS w każdym czasie, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług Strony, np. ze względu na wykonywane czynności techniczne i konserwacyjne albo związane z modyfikacją w/w usług.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: apteka-amica.pl (zwanej dalej Stroną) prowadzona jest przez: FARMIA TRADE Sp. z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000407786, NIP: 7010331759, REGON 145965825; adres poczty elektronicznej: apteka-amica@farmia.pl, zwaną dalej Apteką.

 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem Strony odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Aptece. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 

INFORMACJE O PORTALU

 

 1. W ramach Strony udostępniana jest Platforma Zamówieniowo - Sprzedażowa (dalej: ?PZS?), a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.

 2. Korzystanie z treści zawartych na Stronie nie wymaga rejestracji.

 3. Warunkiem niezbędnym dla skorzystania z PZS, a tym samym do dokonywania zakupów w Aptece jest dokonanie rejestracji. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie wybrać zakładkę ?Zarejestruj?, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Aptekę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Aptece oraz korzystania przez Klienta z usługi newsletter. 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

 • połączenie z siecią Internet;

 • przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript (np. InternetExplorer, Firefox, Opera, Safari). Przeglądarka powinna akceptować także pliki ?cookies?.

Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki ?cookies?. Umieszczenie plików ?cookies? w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Strony, i jest określone w Polityce Prywatności Strony.

 

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 

 1. Administratorem danych osobowych jest FARMIA TRADE Sp. z o.o. Al. Krucza 2B 05-200 Wołomin

 2. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych opisano szczegółowo w polityce prywatności

 

OFERTA

 

Umowy kupna - sprzedaży zawierane pomiędzy Klientem a Apteką dotyczą sprzedaży produktów (np. wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, sprzętu medycznego i innych) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych oraz posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawa.

 

PRODUKTY

 

 1. Zgodnie z przepisami prawa polskiego Apteka oferuje w sprzedaży wysyłkowej jedynie leki bez recepty (OTC - Over The Counter), kosmetyki i wyroby medyczne, a nie prowadzi sprzedaży tą drogą leków na receptę.

 2. Apteka umożliwia poprzez PZS zamawianie leków na receptę, które następnie klient może kupić w wybranej przez siebie aptece ogólnodostępnej realizującej zamówienia z Apteki.

 3. Apteka prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi. W związku z powyższym wprowadzono ograniczenie w sprzedaży oferowanych artykułów, ustalając limit 10 jednostek produktu dla jednego zamówienia.

 4. Apteka gwarantuje, że oferowane produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane są w warunkach określonych przepisami, gwarantujących zachowanie wszelkich norm jakościowych zgodnie z wymogami stawianymi przez odpowiednie inspektoraty i producentów.

 5. Wszystkie produkty oferowane przez Aptekę mają aktualną datę ważności oraz są przygotowane do wysyłki i zapakowane w bezpieczny sposób. Data ważności wysłanych produktów nie jest  krótsza niż 3 miesiące, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

 6. Opisy produktów znajdujące się na Stronie mają formę skróconą, pochodzą od producentów i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Informacje podane w opisach produktów nie są zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

 7. Oferowane produkty mogą odbiegać wyglądem opakowania od zdjęć zamieszczonych na Stronie. Może to być wynikiem zmiany opakowania przez producenta lub niedoskonałości zdjęć.

 

CENY

 

 1. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Apteki są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 2. Do danego zamówienia wiążąca dla obu stron jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

 3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury jest wskazanie przez Klienta w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP, ew. REGON w przypadku firm, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 4. Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

 5. Ceny produktów na Stronie oraz organizowane akcje promocyjne i wyprzedaże mogą się różnić od oferty stacjonarnych aptek ogólnodostępnych sieci "Apteka Amica".

 6. Apteka ogólnodostępna realizująca zamówienie, w którym Klient wybrał odbiór osobisty ma obowiązek wydać zamawiane produkty nie objęte refundacją w cenie nie wyższej niż ceny określone podczas dokonania zamówienia.

 7. Cena produktów objętych refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece stacjonarnej, na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta i może odbiegać od ceny zdefiniowanej przez samego pacjenta na Stronie. Podane ceny produktów na receptę - refundowanych, są cenami urzędowymi, nie uwzględniającymi należnych pacjentowi zniżek, wskazanych na recepcie. 

 

TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

 

 1. Korzystając z możliwości oferowanych przez Stronę, Klient może zasięgać bezpłatnych porad udzielanych przez wykwalifikowany personel farmaceutyczny. Farmaceuci pracujący w Aptece chętnie służą pomocą poprzez:

 • kontakt osobisty w aptekach ogólnodostępnych sieci Apteka Amica

 • kontakt telefoniczny pod nr 22 216 66 88

 • email: farmaceuta@farmia.pl

 • skype: aptekaamica2

 • formularz kontaktowy na stronie: www.apteka-amica.pl

 1. Wszelkie informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Klient kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Strony działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Klient zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

 

NEWSLETTER

 

Newsletter jest usługą dodatkową, nieodpłatną. Klient Apteki ma możliwość zapisania się na liście ?Newsletter? i w każdej chwili wypisania się z w/w listy.

Klienci dokonujący subskrypcji ?Newsletter? będą informowani poprzez pocztę e-mail o zmianach w asortymencie Apteki - nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Strony, a także będą otrzymywali materiały informacyjne i marketingowe z zakresu ochrony zdrowia.

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

 

 1. Podstawą do realizacji zakupów w Aptece jest prawo polskie i unijne:

 • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002r. nr 144, poz. 1204)

 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001r.  nr 126, poz. 1381)

 1. Apteka realizuje zamówienia na terenie całej Unii Europejskiej, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub przez spółki tych osób, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, poszanowaniem dóbr osobistych i dobrymi obyczajami.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Składanie zamówień odbywa się przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez wybór artykułów z oferty Apteki oraz wypełnienie formularza zamówień dostępnego na Stronie.

 2. Dane niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu zamówienia oznaczone gwiazdką i powinny zostać wypełnione przez Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.

 3. Klient wypełniając formularz zamówienia dokonuje jednorazowego wyboru:

 • zamawianego towaru

 • adresu dostawy

 • danych  na jakie ma być wystawiona faktura 

 • sposobu dostawy,

 • sposobu płatności,

 • adresu email na jaki mają być wysyłane powiadomienia o etapach realizacji zamówienia

 • numeru telefonu/telefonów pod jakim możliwy jest kontakt z Klientem

oraz ma możliwość wpisania swoich uwag do zamówienia.

 1. Wypełnienie formularza zamówienia i wybór funkcji ?Potwierdzam zamówienie? na stronie Apteki oznacza akceptację regulaminu i jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie, które zostało złożone, może zostać edytowane pod względem jego zawartości, adresu dostawy i formy płatności przez pracownika Biura Obsługi,  z którym można skontaktować się pod nr telefonu: 22 216 66 88.

 2. Klient każdorazowo otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o przewidywanym terminie realizacji. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest nadany mu automatycznie wygenerowany numer, który jest wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie zamówienia.

 4. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych

 • produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia przez Klienta

 • istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego

 • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze

 • zamówienie nie zostało zapłacone lub/i potwierdzone przez okres 7 dni od daty złożenia

 • zamówienie zostało złożone przez Klienta, który nie wywiązał się z poprzednich umów kupna - sprzedaży z Apteką

 • zamówiony produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest już dostępny w sprzedaży w zaoferowanych parametrach

 • farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.)

 1. W przypadku anulowania zamówienia zwrot wniesionej przez Klienta opłaty następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, płatności poprzez eService - zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą opłacony był towar.

 2. W związku z próbami dokonywania zakupu niektórych preparatów dostępnych bez recepty w celach nieleczniczych, w PZS wprowadzony został limit sprzedaży wybranego asortymentu w  ilości 1 opakowania i z wyłącznym odbiorem osobistym w aptece stacjonarnej. Ograniczenie to dotyczy preparatów potencjalnie nadużywanych, zawierających efedrynę, pseudoefedrynę, kodeinę, dekstrometorfan lub dimenhydrinat.

 3. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł realizujemy jedynie z opcją tradycyjnego przelewu na konto przed wysyłką towaru.

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Metodę płatności wybiera Klient w momencie składania zamówienia wypełniając formularz.

 2. Klient uiszcza na konto bankowe Apteki kwotę równą sumie kosztów zamówionych towarów i kosztu dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na Stronie. W przypadku, gdy zamówienie mieści się w odpowiednich kryteriach wartości, podanych na Stronie koszt przesyłki pokrywa Apteka.

 3. Zamówienie z wysyłką poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej (na teren Unii Europejskiej) realizowane są za pośrednictwem kuriera InPost. Koszty wysyłki przedstawiają się następująco:

 • Czechy, Niemcy, Słowacja - 89,00 zł
 • Belgia, Holandia - 89,00 zł
 • Austria, Dania, Wielka Brytania - 95,00 zł
 • Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy - 105,00 zł
 • Irlandia, Finlandia, Szwecja - 120,00 zł

  Zamówienia z wysyłką poza granice Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla paczek opłaconych przelewem przed wysyłką towaru.

       4. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:

 • gotówką przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem - zapłata pracownikowi firmy kurierskiej/Poczty Polskiej dostarczającemu paczkę lub dokonanie wpłaty w paczkomacie. Usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Polski

 • szybkim przelewem internetowym lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego

 1. Przy płatności szybkim przelewem internetowym lub przelewem tradycyjnym w jego tytule należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, który został wysłany do Klienta drogą mailową jako potwierdzenie złożenia zamówienia.

 2. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

 3. Zwroty pieniędzy za brakujące produkty, nadpłaty lub inne należności podlegające zwrotowi Klientom Apteki, a nie będące skutkiem reklamacji lub odstąpienia od umowy są wypłacane w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania paczki do Klienta. W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, płatności poprzez eService - zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą opłacony był towar.

   

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Jako zrealizowanie zamówienia rozumiemy przygotowanie paczki przez Aptekę i przekazanie jej pracownikowi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub przygotowanie zamówionych produktów do odbioru w aptece ogólnodostępnej realizującej zamówienie Klienta.

 2. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od:

 • daty wpływu przelewu na konto Apteki w przypadku przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu internetowego,

 • złożenia zamówienia ? w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

 1. Do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki.

 2. Czas realizacji i wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności produktu. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie pracownik Biura Obsługi niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu jak również o terminie realizacji zamówienia i potwierdzić wolę realizacji zamówienia.

   

WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówione przez Klienta produkty Apteka wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD, paczkomatów InPost oraz za pośrednictwem usługi Paczka w Ruchu bądź przekazuje do odbioru w jednej z niżej wskazanych aptek:

 • Apteka Amica Legionowo, ul. Sowińskiego 8A, 05-120 Legionowo
 • Apteka Amica Legionowo, ul. Sobieskiego 6D, 05-120 Legionowo
 • Apteka Amica Legionowo, ul. Zegrzyńska 15, 05-120 Legionowo
 • Apteka Amica Łochów, Al. Węgrowska 2B, 07-130 Łochów
 • Apteka Amica Płońsk, ul. Grunwaldzka 11, 09-100 Płońsk
 • Apteka Amica Radzymin, ul. Stary Rynek 30, 05-250 Radzymin
 • Apteka Amica Tłuszcz, ul. Rodziewiczówny 15, 05-240 Tłuszcz
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Św. Wincentego 54, 03-530 Warszawa
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Belgradzka 10, 02-793 Warszawa
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Korkowa 29 lok. U1, 04-502 Warszawa
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Terespolska 4 lok. 502, 03-813 Warszawa
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Wiosny Ludów 79, 02-495 Warszawa
 • Apteka Amica Warszawa, ul. Kinowa 19/5, 04-030 Warszawa
 • Apteka Amica Wołomin, ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin
 • Apteka Amica Ząbki, ul. Wiosenna 14, 05-091 Ząbki
 • Apteka Amica Ząbki, ul. Powstańców 33/12, 05-091 Ząbki
 • Apteka Amica Zielonka, ul. Kolejowa 5B, 05-220 Zielonka
 • Apteka Amica Konstancin, ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin-Jeziorna
 • Apteka Amica Marki, ul. Lisa - Kuli 5A, 05-270 Marki
 • Apteka Amica Marki, ul. Fabryczna 4, 05-270 Marki

lub w punkcie aptecznym:

 • Punkt apteczny Amica Słupno, al. Jana Pawła II 64 Słupno, 05-250 Radzymin

Punkt apteczny prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi z wyłączeniem postaci leku w ampułkach, produktów leczniczych należących do grupy leków bardzo silnie działających, psychotropowych i narkotycznych (zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008 r.). Zamówienie na wyżej wymienione produkty nie będzie realizowane przez punkt apteczny Amica Słupno. Obsługa Apteki skontaktuje się z klientem w celu ustalenia innej formy realizacji zamówienia.

 1. Czas realizacji zamówienia z odbiorem osobistym we wskazanej aptece może się wydłużyć z powodów logistycznych nawet do 8 dni roboczych (nie dotyczy odbiorów w aptece Wołomin ul. Fieldorfa 24). Zamówienia złożone przez Klientów z odbiorem we wskazanej aptece, są kompletowane i realizowane w Aptece Wołomin ul. Fieldorfa 24, następnie dostarczane do wskazanych placówek tylko jeden raz w tygodniu, co przy niefortunnym ułożeniu terminów złożenia zamówienia oraz dostaw do wskazanej apteki może spowodować wspomniane wydłużenie terminu realizacji.  Klient jest na bieżąco informowany drogą mailową o statusie realizacji złożonego zamówienia.
  Odbiór osobisty w aptece Wołomin ul Fieldorfa 24 jest możliwy już po kilku godzinach od złożenia i opłacenia zamówienia.

 2. Odbiór osobisty zamówionych produktów w aptece ogólnodostępnej wybranej przez Klienta powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 8 dni od momentu uzyskania z Apteki potwierdzenia zrealizowania zamówienia. Po odbiór zamówień należy się zgłaszać po otrzymaniu informacji drogą mailową o zamówieniu gotowym do odbioru.

 3. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia skierowane do wysyłki do godziny 12:00 z reguły wysyłamy tego samego dnia roboczego. Zamówienia skierowane do wysyłki po godz. 12:00, wysyłane są następnego dnia roboczego.

 4. Przesyłki wysyłane przez Aptekę za pośrednictwem Pocztex Kurier 48 przekazywane są przewoźnikowi w każdy poniedziałek i czwartek. Standardowy czas dostarczenia tego rodzaju przesyłki na terenie Polski to od 1 do 2 dni roboczych.

 5. Towar wysłany za pośrednictwem Paczkomatów InPost zostaje doręczony do wybranego przez Klienta Paczkomatu następnego dnia po dniu nadania. W okresie letnim, gdy temperatura powietrza przekracza 20 stopni oraz zimą gdy temperatura utrzymuje się poniżej 0 stopni Celsjusza nie wysyłamy przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów InPost i Paczki w Ruchu.

 6. Standardowy czas dostarczenia przesyłki nadanej za pośrednictwem usługi Paczka w Ruchu to 2 dni robocze. Wyboru kiosku odbiorczego dokonuje się drogą mailową po złożeniu zamówienia. Aby odebrać przesyłkę w wybranym kiosku należy przygotować numer przesyłki oraz kod otrzymany drogą SMS-ową.

 7. W przypadku zakupu produktów leczniczych (leków) Klient upoważnia pracownika firmy kurierskiej lub osobę trzecią do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz Klienta leków zamówionych z Apteki. Klient upoważnia w/w osoby do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie oraz bierze pełną odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych po ich odbiorze, wiedząc że przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów leczniczych.

 8. Apteka bierze pełną odpowiedzialność za swoje pomyłki oraz pomyłki kurierów, również w przypadku nieotrzymania przez Klienta zamówienia z winy w/w pośredników. W takich sytuacjach Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty lub zamówienie jest wysyłane ponownie w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu przez pośrednika reklamacji złożonej przez Aptekę.

 9. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Apteka natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne. Odszkodowanie za przesyłkę wypłacane jest Klientowi po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Aptekę.

 

PROCEDURA REKLAMACJI

 

Apteka dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej przykrej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za powstałe błędy i dołożymy wszelkich starań, aby zadośćuczynić Klientowi i aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

 1. W przypadku wydania niewłaściwej ilości lub/i dawki produktu, wydania produktów niezamówionych lub wadliwości produktu Klient może złożyć reklamację bezpośrednio w aptece stacjonarnej, w której dokonał zakupu i ustalić warunki zwrotu.
  Przed złożeniem reklamacji dotyczącej zakupu w aptece internetowej prosimy o sprecyzowanie czy powołują się Państwo na gwarancję producenta czy niezgodność towaru z umową.

 2. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 3. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Apteka Amica Wołomin ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 4. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 3 maja 2015r. zakup leków OTC w aptece internetowej nie podlega ustawie o prawach konsumenta, a więc pacjentowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny. Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania z apteki lub jego sfałszowania. Przepisy te stosuje się także w sytuacji, gdy klient nabędzie produkt leczniczy w aptece stacjonarnej.

 5. Reklamacje są przyjmowane przez Aptekę w terminie 15 dni od momentu otrzymania zamówienia przez klienta*.

 6. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury reklamacyjnej:

 1. Prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego, które powinno określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Apteki na adres: reklamacje@farmia.pl lub Apteka Amica Wołomin ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin.

 2. Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Apteka Amica Fieldorfa, ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin. Prosimy, by towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego.

 4. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem Apteka dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną w ciągu 7 dni dokonamy naprawy lub wymiany towaru albo zwrócimy jego wartość na konto przez Państwa wskazane.

 6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy klienta, Apteka nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt klienta.

 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Apteka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

 

* Zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U 2000, nr 22 poz. 271).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treści publikowane na Stronie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

 2. Wszystkie użyte na Stronie nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych i kosmetycznych.

 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na Stronie kierowanej przez Aptekę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

 5. Apteka zobowiązuje się do prowadzenia infolinii dla Klientów pod numerem telefonu 22 216 66 88 czynnej w godzinach 10-18.

 6. Administrator zastrzega sobie możliwość (po uprzednim poinformowaniu użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) wycofania lub modyfikacji określonych usług Strony z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Strony) oraz prawo zmiany oferty PZS w każdym czasie, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług Strony, np. ze względu na wykonywane czynności techniczne i konserwacyjne albo związane z modyfikacją w/w usług.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.